Oficiální webové stránky Odborového sdružení železničárů Ostrava

Pracovní úraz - a jak na to?

Nikdo z nás si nepřeje vznik pracovního úrazu. Ale jen pro jistotu zmíním povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů v případě, že se přeci jen něco přihodí. 
Pracovním úrazem se rozumí poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, ke kterému došlo při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů. Pracovním úrazem ale není úraz, který se zaměstnanci přihodil při cestě do zaměstnání a při cestě ze zaměstnání.
Zaměstnanec je povinen bezodkladně oznámit svému vedoucímu zaměstnanci svůj pracovní úraz (pokud mu to zdravotní stav dovoluje). Stejně tak pracovní úraz jiného zaměstnance, případně úraz jiné osoby, jehož byl svědkem. Je povinen též spolupracovat při objasňování jeho příčin.
Zaměstnavatel je pak povinen objasnit okolnosti a příčiny vzniklého úrazu a na základě vyšetření příčin vzniku pracovního úrazu a vyhodnocení rizik přijmout opatření proti opakování pracovních úrazů.
Příklad vyhodnocení rizik a přijetí opatření z pracovního úrazu
Pracovní úraz:
Ze dne:
Zjištěné riziko:
Přijatá opatření proti opakování úrazu:
a) vyloučení rizika
b) technické opatření
c) technologické opatření
d) organizační opatření
e) použití osobních ochranných prostředků
f) výchovná opatření
Vypracoval: Schválil:
Dne:
Kontrola plnění uložených opatření
Provedl: Dne:
Výsledek kontroly:
Pokud na pracovišti zaměstnavatele působí též zaměstnanci jiných zaměstnavatelů, tj. např. zaměstnanci zajišťující úklid, zaměstnanci provádějící opravy, přestavby, agenturní zaměstnanci, je pak zaměstnavatel povinen objasnit příčiny a okolnosti pracovních úrazů i u těchto osob.
Stal-li se pracovní úraz zaměstnance jiného zaměstnavatele, pak zaměstnavatel, u něhož k úrazu došlo, zajistí bezodkladně informování zaměstnavatele úrazem postiženého zaměstnance a umožní mu účast na objasnění příčin a okolností jeho vzniku a seznámí ho s výsledky šetření.
Kdo by se měl účastnit objasňování?
Šetření okolností a příčin pracovního úrazu by mělo proběhnout za účasti:
- Poškozeného zaměstnance (pokud mu to zdravotní stav dovolí)
- Svědků pracovního úrazu
- Odborové organizace, pokud u zaměstnavatele působí
- Zástupce pro oblast bezpečnosti a zdraví při práci, pokud u zaměstnavatele působí
Vedoucí zaměstnanec zaměstnavatele zajistí, aby bez vážných důvodů nebyl měněn stav na místě úrazu do doby, než proběhne v rámci šetření ohledání místa úrazu.
Přijatá opatření, doporučení:
-vést v knize úrazůevidenci o všech pracovních úrazech, i když jimi nebyla způsobena pracovní neschopnost nebo byla způsobena pracovní neschopnost nepřesahující 3 kalendářní dny,
– v případě, že následkem pracovního úrazu došlo ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny, nebo k úmrtí zaměstnance, je zaměstnavatel povinen vyhotovit záznam o úrazu. Tento záznam o úrazu musí zaměstnavatel sepsat nejpozději do 5 pracovních dnů po oznámení pracovního úrazu. Jedno vyhotovení předá zaměstnavatel zaměstnanci, v případě smrtelného pracovního úrazu jeho rodinným příslušníkům,
– ohlásit pracovní úraz bez zbytečného odkladu Policie ČR, je-li podezření, že v souvislosti s pracovním úrazem došlo ke spáchání trestného čin:
• příslušnému odborovému orgánu nebo zástupci zaměstnanců pro oblast BOZP,
• zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal,
• pojišťovně, u které je zaměstnavatel pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou při pracovních úrazech,
• příslušnému IBP (došlo-li k úrazu na pracovišti, staveništi, které podléhá jeho dozoru), vyžaduje-li poškození zdraví zaměstnance hospitalizaci delší než 5 dnů,
– ohlásit smrtelný pracovní úraz bez zbytečného odkladu:
• územně příslušnému útvaru Policii ČR,
• příslušnému odborovému orgánu nebo zástupci zaměstnanců pro oblast BOZP,
• zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal,
• příslušnému IBP (došlo-li k úrazu na pracovišti, staveništi, které podléhá jeho dozoru),
• pojišťovně, u které je zaměstnavatel pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou při pracovních úrazech,
• příslušné zdravotní pojišťovně,
– zaslat záznamy o pracovních úrazech za uplynulý kalendářní měsíc nejpozději do 5 dnů následujícího měsíce příslušnému IBP (došlo-li k úrazu na pracovišti, staveništi, které podléhá jeho dozoru) a příslušné zdravotní pojišťovně;
– zaslat záznam o smrtelném pracovním úrazu nejpozději do 5 dnů po jeho ohlášení příslušnému útvaru Policie ČR, příslušnému IBP a příslušné zdravotní pojišťovně.
Zpracoval: Daniel Cemper, inspektor BOZP OSŽ -Ú

zdroj: www.osz.org
29.10.2015 11:19:43
Správce
 
 
 
 
 
 
Pokud máte nějaký nápad, 
připomínku nebo požadavek, 
co by jste tady chtěli mít, využijte formuláře na našich stránkách. 
Oficiální webové stránky Odborového sdružení železničárů Ostrava
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one